Jongeren
Lettertypes/grootte

Op vrijdag 22 maart stelde Stan Geernaert, voorzitter van de Regionale Technische Commissie Jongeren, de motie van de jongeren van LRB voor op het congres van ACOD LRB. De jongeren van LRB willen de komende vier jaar focussen op drie belangrijke thema’s: meer jongeren bij de vakbond, jongerenthema’s op de syndicale agenda plaatsen en communicatie voor en door jongeren. Hieronder lees je de integrale motie van de jongerencommissie herlezen.

Beste kameraden

Mocht iemand mij twee jaar geleden aan het begin van mijn militantschap gezegd hebben dat ik mij vandaag voorzitter zou mogen noemen van de jongerencommissie van ACOD LRB, ik zou die gek verklaard hebben. Toch kan ik zeggen dat ik deze congrestekst met gepaste trots schrijf.

“De jongeren zijn de toekomst van onze vakbond!” Het is een mantra dat ik de afgelopen jaren al op menige vergaderingen mocht aanhoren. Met de jongerencommissie hebben we het doel om dat mantra de komende congresperiode ook waar te maken.

Samenwerken is het kernwoord als we als jongeren onze stem binnen de werking van ACOD LRB willen laten horen. Daarvoor hebben we steun nodig, jullie steun want van de ervaren rotten in het vak, kunnen we veel bijleren.

Voor de komende congresperiode willen we met de regionale technische commissie jongeren van ACOD LRB ons toespitsen op drie kernpunten en die wil ik u graag kort toelichten

Meer jongeren aantrekken en betrekken

Een jongerenwerking bouw je niet alleen uit. Het is pas als groep dat we onze stem als jongeren binnen onze vakbond kunnen laten weerklinken. Daarom roepen we al onze militanten onder de 35 jaar op om zich aan te sluiten bij de jongerencommissie. Met hoe meer we zijn, hoe luider we onze stem kunnen laten klinken en zo de jongerencommissie als volwaardig adviesorgaan kunnen laten werken.

Een uitgebouwde jongerenwerking kan dienen als extra opstap voor jongeren om militant te worden. Hoe kunnen we er als LRB voor zorgen dat meer jongeren hun weg vinden naar onze vakbond en niet alleen lid, maar ook militant worden?

We kunnen er als LRB voor zorgen dat meer jongeren hun weg vinden naar onze vakbond. Niet enkel als lid maar ook als militant. Een jongerenwerking kan dienen als extra aantrekking voor jongeren om militant te worden. We moeten er eigenlijk voor zorgen dat de vakbond voor jongeren een thuis kan zijn. Een plaats waar jongeren de mogelijkheid en de vrijheid krijgen om hun verantwoordelijkheid te nemen en de vertegenwoordiging opnemen in de verschillende geledingen van ACOD LRB.

Daarbij wil ik nogmaals benadrukken dat ons kernwoord samenwerken moet zijn. Een goede militant word je niet zomaar, maar met de hulp van je kameraden. Zelf heb ik bijvoorbeeld heel veel geleerd van mijn collega-militanten die stukken meer ervaring hebben. Door ervaringen te delen kunnen we als jongeren veel bijleren en dat maakt onze jongerencommissie sterker.

Belang van jongerenthema’s

Dat brengt mij bij het tweede punt. Als jongerencommissie hebben wij een adviserende rol binnen het regionaal uitvoerend bureau. Een rol die we komende jaren ten volle willen benutten om volwaardige adviezen te kunnen formuleren aan het hoogste overlegorgaan van onze regio. Uiteraard moet de focus op de belangen van de jongeren in onze sector liggen. Op die manier kunnen we samen met de verschillende gewesten en secretarissen beslissingen nemen en uitvoeren rond jongerenthema’s

Jongeren tussen de 18 en de 30 hebben in precaire werksituaties en in de samenleving hebben veel problemen. Ze ervaren werkonzekerheid, lagere lonen en meer stress. Voor jongeren op het einde van hun studies of werkzaam met tijdelijke contracten is het niet evident om een appartement te huren laat staan een hypotheek af te sluiten. Levenskosten lopen hoog op en nemen een groot deel van het beschikbare budget in beslag. Onzekerheid over tewerkstelling én flexibele uurroosters maken het bovendien niet evident om een goede balans tussen werk en privé te vinden.

Juist daarom is een job in de openbare sector voor jongeren van levensbelang. Terwijl de private sector jongeren een wortel voorhoudt in de vorm van extralegale voordelen zoals de nieuwste iPhone of de duurste bedrijfswagen, zou een job bij een openbare dienst garant moeten staan voor een goede work-life balance, een degelijk inkomen en een grote sociale bescherming. Deze verworvenheden staan echter onder grote druk. Onder meer door precaire tewerkstellingsvormen zoals flexijobs en uitzendarbeid, maar ook door besparingen en privatiseringen binnen de lokale en regionale besturen.

Als jongerencommissie zijn wij ons bewust van deze problemen en van de sterkte van onze openbare diensten. Echter worden deze stelselmatig afgebouwd en is de privatiseringsdrang meer dan ooit aanwezig. Daarom is het meer dan ooit van belang om te strijden voor het behoud van de standvastigheid die onze lokale en regionale besturen kunnen bieden. De regionale technische commissie jongeren roept dan ook op tot verzet tegen elke vorm van privatisering en precair in de verschillende besturen.

Hoe kunnen wij met de jongerencommissie bijdragen tot deze strijd? We willen ons toespitsen op een campagne die jongeren de kracht van solidariteit en de waarde van een job bij de openbare diensten bijbrengt. Nog te vaak wordt precair werk gezien als de poort naar de vrijheid, terwijl dit juist de onderlinge concurrentie tussen werknemers vergroot, de loon- en arbeidsomstandigheden onder druk zet en zo net de vrijheid ondergraaft.

Communicatie voor en door jongeren

Om onze inhoudelijke lijnen kracht bij te zetten is een goede communicatie naar de jongeren nodig. ACOD LRB moet meer aanwezig zijn op de kanalen die door jongeren gebruikt worden als bron van informatie. Hierbij verwijs ik dan naar de sociale media in het bijzonder. Met een geïntegreerde huisstijl kan ACOD LRB een eigen gezicht creëren. Met korte en krachtige boodschappen en herkenbare beelden kunnen we onze herkenbaarheid vergroten en jongeren via campagnes warm maken om zich bij onze vakbond aan te sluiten.

Ook traditionele media zoals pamfletten en affiches moeten mogelijk blijven. Met een herkenbare huisstijl kan dit een mooie verlenging worden van onze acties op digitale platformen. Dit houdt ook in dat de mogelijkheden voor meer investeringen in promotie via sociale media onderzocht moeten worden

Met de nieuwe website en bijbehorende pagina van de jongerencommissie kunnen we dan verder in de diepte werken met artikels rond belangrijke jongerenthema’s in onze sector.

Kameraden, laat ons er de komende vier jaar een congresperiode van maken waarin de jongeren de toekomst van onze vakbond kunnen verzekeren. Een vakbond met nieuwe, jonge militanten. Een vakbond met een jongerencommissie de problemen waar jongeren van wakker liggen aankaart en fungeert als volwaardig adviesorgaan aan het Regionaal Uitvoerend Bureau en het regiosecretariaat. Een vakbond met een communicatie voor jongeren, door jongeren op maat van jongeren, want de toekomst is aan de jongeren!

Leve ACOD! Leve ACOD LRB! Leve de jongerencommissie!

Stan Geernaert

Voorzitter RTC Jongeren ACOD LRB

Jonger dan 35 en zin om mee de belangen van de jongeren te verdedigen? Neem contact op met je gewestelijk secretaris en sluit je aan bij de jongerencommissie.

P1080892