Foto Pixabay

Actueel
Lettertypes/grootte

Een werkgever werd recent veroordeeld omdat de verplichtingen inzake het voorkomen van het risico op een burn-out niet nagekomen werden. De veroordeling is een belangrijk precedent in de Belgische wetgeving en wijst naar het belang van de preventie op de werkvloer.

De Codex Welzijn op het Werk vereist dat de werkgever risicoanalyses uitvoert op het gebied van de organisatie, de werkposten of functies en het individu. Er moet ook rekening gehouden worden met situaties die aanleiding kunnen geven tot risico’s op psychosociaal vlak.

De overmatige werkdruk in de onderneming van deze werkgever, heeft ertoe geleid dat er reeds in 2017 een formeel verzoek om een psychosociale interventie van collectieve aard ingediend werd.
In 2018 pleegde een werknemer, die reeds enkele maanden arbeidsongeschikt was wegens burn-out, zelfdoding. Dit leidde tot een rechtszaak.

De Correctionele Rechtbank van Brussel oordeelde in het vonnis van 24 februari 2021 dat de werkgever onvoldoende proactief was in het nemen van de passende preventiemaatregelen en veroordeelde de werkgever tot een zware boete, waarvan de helft met uitstel.

De werknemers en de vakorganisaties hadden reeds diverse klachten aangebracht over de overbelasting door de werkdruk. De veroordeling slaat specifiek op het niet nemen van de passende maatregelen om die hoge werkdruk te verminderen en slaat dus niet op de burn-out of de zelfdoding.

Dit vonnis geeft een sterk signaal aan de werkgevers. De wetgeving verplicht elke werkgever om een welzijnsbeleid te voeren en de nodige maatregelen te treffen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Niet alleen de klassieke risico’s moeten in kaart gebracht worden, er dient ook aandacht te zijn voor de psychosociale risico’s.