Actueel
Lettertypes/grootte

Het decreet over het lokaal bestuur schudt de verhoudingen in een lokaal bestuur grondig door elkaar. Vooral de integratie van de OCMW's in de gemeenten kan verregaande gevolgen hebben voor het personeel, de maatschappelijke dienstverlening, de cliënten en de samenleving in het algemeen.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur werd gepubliceerd op 15 februari 2018. Vanaf de tiende dag na publicatie treden al enkele bepalingen in werking. De meest in het oog springende is de aanstelling van een gemeenschappelijke algemeen directeur en financieel directeur. De andere bepalingen zullen in werking treden op 1 januari 2019 (met tal van uitzonderingen).

De beoogde doelstellingen van dit decreet zijn de volgende: de integratie van de OCMW’s in de gemeenten (weliswaar met behoud van rechtspersoonlijkheid), de samenvoeging van alle betrokken decreten in één decreet, de vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht, de evaluatie van de beleids- en beheerscyclus, vereenvoudiging van de organieke regels en meer autonomie.

Protocol van niet-akkoord

ACOD LRB heeft hierover een protocol van niet-akkoord getekend. Om een versterking van het lokaal sociaal beleid te verwezenlijken, lijkt het ons een beter idee om de OCMW’s te versterken in plaats van deze opslorping van de OCMW’s in de gemeenten. Het decreet maakt het nu mogelijk om de OCMW’s om te vormen tot een lege schelp. Men spreekt wel over eigen personeel, maar in het slechtste geval gaat het om één maatschappelijk assistent. Op die manier kan het recht op maatschappelijke dienstverlening gegarandeerd worden. Bovendien worden uitgebreide overdrachtsregels ingeschreven, zodat het personeel over en weer gegooid kan worden tussen de verschillende rechtspersonen. Ook de overgangsregeling voor de aanstelling van de nieuwe algemeen directeur of financieel directeur is een rommeltje. Deze operatie zal alleszins niet leiden tot efficiëntiewinsten, tenzij men de lokale besturen nog een verder besparingsplan zal opleggen ten koste van de openbare dienstverlening. De identieke organen die zullen fungeren in gemeente en OCMW brengen uiteraard ook de onafhankelijkheid en de neutraliteit van de dienstverlening in het gedrang. Tot slot nog vermelden dat de afschaffing van verschillende toezichtsregels ongetwijfeld zal zorgen voor veel rechtsonzekerheid, en dat de beoogde grotere autonomie van de besturen al meteen wordt gedwarsboomd door allerlei maatregelen waarbij aan de besturen geen enkele ruimte gegeven wordt.

Kortom, dit decreet over het lokaal bestuur is voor ACOD LRB een draak met vele koppen. We vrezen dat het gaat om een besparingsoperatie op de kap van de mensen die het meest gebaat zijn bij een goede werking van het huidige OCMW. Het budget van maatschappelijke dienstverlening zal in concurrentie komen met het budget voor openbare werken of andere investeringen (aanleg fietspaden, bouw sporthal,…). Dit is geen goed uitgangspunt en is tevens in strijd met grondwettelijke beginselen. ACOD LRB zal verder onderzoeken of we hiertegen in beroep kunnen gaan.