Foto: Pixabay

Gemeente
Lettertypes/grootte

Gemeente & OCMW Boom: eindelijk gelijkgeschakeld met de buurgemeenten!

Jarenlang heeft het schepencollege van Boom de boot afgehouden voor de invoering van de 2de pensioenpijler voor de contractuele medewerkers en de verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques tot het niveau van de buurgemeenten in de Rupelstreek. Steeds werd aan de syndicale delegatie op het overleg voorgehouden dat hiervoor geen budgettaire ruimte was. Maar hierbij was ook veel onwil.Toen de syndicale afgevaardigden opperden dat een groot deel van de extra uitgaven konden gecompenseerd worden met de VIA-middelen, werd ook met de aanvraag hiervan lang getalmd.Deze halsstarrige houding van het beleid werd dermate onaanvaardbaar dat verleden jaar overwogen werd om het personeel op te roepen tot actie. Maar toen bood zich onverwacht en andere mogelijkheid aan.

In de gemeenteraad van oktober 2017 stapten vier van de elf N-VA raadsleden uit hun fractie en braken hiermee het overwicht van de heersende rechtse coalitie. De socialistische fractie ( BOOM één ) werd plots de grootste en kon met de overige oppositieleden een alternatieve meerderheid van dertien raadsleden vormen.

De socialistische raadsleden voerden vervolgens succesvolle onderhandelingen in de gemeenteraadscommissie en verkregen uiteindelijk het akkoord om de pensioenpijler in te voeren vanaf 2% in 2018, gradueel verhogend in de volgende jaren, en de maaltijdcheques op te trekken naar de door de ACOD-LRB gevraagde 8€. Nadat de OCMW-voorzitster in februari nog gezorgd had voor het wegstemmen van haar budget, omdat hierin de afgesproken voordelen voor het personeel niet waren opgenomen, werden deze uiteindelijk dan toch unaniem aanvaard in de gemeenteraad van 15 maart. De personeelsleden van Boom hebben hiermee hun sociale achterstand ten opzichte van hun collega's in de andere Rupelgemeenten eindelijk ingehaald.

Ondanks deze vooruitgang blijft syndicale waakzaamheid geboden. Er blijven nog tal van pijnpunten voor het personeel die we op alle bestuursniveau's willen aankaarten en, indien noodzakelijk, met acties willen duidelijk maken.

ACOD-LRB afvaardiging Gemeente & OCMW Boom