Foto pixabay free

Zorg
Lettertypes/grootte

In de woonzorgcentra in Vlaanderen is er veel personeelsuitval omwille van COVID. Aan personeelsleden wordt gevraagd om extra shiften te werken of om voltijds in plaats van deeltijds te werken. Maar wat als de overgebleven handen het werk niet meer aan kunnen en de bewoner niet de gepaste zorg meer krijgt? Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakte, in samenspraak met de vakorganisaties, deze richtlijn op.

 

De Kaderrichtlijn COVID-19 residentiële ouderenzorg voorzag reeds in de mogelijkheid om bij hoge uitzondering, asymptomatisch, positief getest zorgpersoneel (ongeacht de vaccinatiestatus) toe te laten om te werken op een COVID-afdeling (of, op een cohorte-afdeling in de strikte zin van het woord: dus enkel op een COVID-afdeling waar enkel COVID-positieve bewoners verzorgd worden door een apart team van personeelsleden). Deze uitzondering kan alleen in overweging genomen worden bij tekorten aan zorgpersoneel essentieel voor een minimale zorgstandaard en niet voor bijvoorbeeld schoonmaakpersoneel.

Uitbreiding uitzonderlijke maatregel

Op basis van het Advies van de Risk Assessment Group (RAG) van 20 januari 2022 wordt deze uitzonderlijke mogelijkheid uitgebreid. Met name het inzetten van asymptomatisch, positief getest zorgpersoneel tijdens de periode van, isolatie in niet-COVID afdelingen. Deze uitzonderlijke maatregel werd gepubliceerd op Sciensano.

Het inzetten van asymptomatisch, positief getest zorgpersoneel tijdens de periode van isolatie in niet-COVID afdelingen, houdt een belangrijk infectierisico in. Indien dit in uiterste nood én als alle andere mogelijkheden uitgeput zijn, toch overwogen wordt, moet rekening gehouden worden met de elementen uit het RAG-advies en de daarin opgenomen zeer strikt na te leven voorwaarden.

In uiterste nood kan deze mogelijkheden tot dergelijke inzet tijdelijk worden benut om te voorkomen dat hulpbehoevende bewoners verstoken blijven van de nodige zorg. Doch, omwille van het infectierisico, enkel onder de zeer strikte voorwaarden zoals opgenomen in het RAG-advies.

RAG-advies

Indien wordt beslist om COVID+zorgpersoneel in te zetten in niet COVID-eenheden, kan dit enkel gebeuren voor zorgpersoneel dat:

 1. volledig gevaccineerd is
  EN
 2. in de afgelopen 24 uur geen COVID-19 symptomen heeft vertoond
  EN
 3. ten minste 5 dagen in isolatie heeft doorgebracht
  (OF ten minste 3 dagen in isolatie plus een negatieve Rapid Antigen Test - zelftesten niet toegestaan)
  EN
 4. de zorgverlener stemt ermee in de isolatie voortijdig te beëindigen
  EN
 5. strikte infectiepreventieve maatregelen worden genomen: het dragen van een FFP2-masker ten allen tijde, en strikte handhygiëne, lunch- en koffiepauzes apart van de collega's, geen gebruik van openbaar vervoer, waar mogelijk gebruik van aparte kleedkamers -en ingangen

Er wordt benadrukt dat het nooit de zorgmedewerker zelf kan zijn die de beslissing neemt om voor het einde van de periode van isolatie terug aan het werk ter gaan. De beslissing tot dergelijke uitzonderlijke maatregel kan énkel worden genomen door de directie samen met de bedrijfsarts/arbeidsgeneesheer.

De beslissing tot de tewerkstelling van asymptomatisch positief getest personeel in een woonzorgcentrum maakt deel uit van het sociaal overleg.

Deze uitzondering is een tijdelijke mogelijkheid tot 28 februari 2022 en zal dan worden geëvalueerd door de Vlaamse Taskforce COVID-19 zorg.