Politie
Lettertypes/grootte

Op 04 februari 2021 werd onder initiatief van onze politievakbond ACOD-LRB, in gemeenschappelijk front, een stakingsaanzegging voor de politiezone LRH ingediend. Aanleiding van deze stakingsaanzegging was de ontevredenheid van de vakbonden over de manier waarop het sociaal overleg de laatste tijd in deze politiezone gevoerd wordt. 

Meer bepaald gaat het over de wijze waarop enkele dienstnota's werden ingevoerd. De eerste nota “dienstverplaatsingen” werd medio augustus/september 2020 zonder sociaal overleg ingevoerd en ter kennis gebracht op het BOC van 09 december 2020.Tegen de de tweede nota ”afwezigheid wegens ziekte, verminderde dienstprestaties en uitzonderlijk verlof wegens overmacht” welke eveneens op het BOC van 09 december 2020 geagendeerd stond, werden heel wat bezwaren geuit door de vakbonden en beide dienstnota’s werden door de vakbonden dan ook negatief geadviseerd. Groot was de verwondering van de vakbonden toen ze in het verslag van dat BOC lazen dat de vakbonden akkoord waren gegaan met dienstnota “afwezigheid wegens ziekte, verminderde dienstprestaties wegens ziekte en uitzonderlijk verlof wegens overmacht” behalve voor een 2-tal onderdelen. Eveneens werden niet alle bezwaren van de vakbonden in het verslag genotuleerd.

Wanneer de korpsleiding over de ontevredenheid van de personeelsleden, naar aanleiding van de invoering van deze dienstnota’s, door onze vakbond in kennis wordt gesteld geeft de tuchtofficier van deze zone te kennen dat de dienstnota’s ingevoerd zijn en dat er niet op teruggekomen wordt. Dit noopte de vakbonden tot een stakingsaanzegging om de onmiddellijke intrekking van deze dienstnota’s te verkrijgen en deze terug te brengen naar de onderhandelingstafel op lokaal niveau.

Tijdens het onderhandelingscomité van 17 februari 2021 werden de pijnpunten met betrekking tot de dienstnota’s nogmaals door de vakbonden opgelijst en besloot de korpschef deze dienstnota’s met onmiddellijke ingang in te trekken en deze opnieuw ter onderhandeling voor te leggen op lokaal niveau. Daarop besloten de vakbonden de stakingsaanzegging in te trekken.

Op 23 februari 2021 werd er vervolgens een informeel overleg in PZ LRH georganiseerd. Tijdens dit overleg werd door de vakbonden van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog andere problemen op tafel te leggen. Vooral de manier van leiding geven en communiceren van enkele nieuwe commissarissen werd gehekeld. Eveneens werden er bedenkingen geuit over de manier waarop de tuchtofficier onderzoeken voert. De korpschef gaf aan op de hoogte te zijn van de leiderschapsstijl van sommige officieren en deelde ons mee met deze opmerkingen rekening te houden. Eveneens besloot hij de dienstnota’s waarvan sprake definitief in te trekken.

Een mooi resultaat door samenwerking over de vakbonden heen!