Politie
Lettertypes/grootte

De ACOD is zeer verontwaardigd over de feiten die zich afgespeeld hebben in de nacht van 14 op 15 augustus voor de woning van de minister van justitie. We vragen een degelijk onderzoek en vooral klaarheid over de rol van de minister. Als de voorlopige analyse enigszins correct is hebben wij ernstige bedenkingen bij de rol van Van Quickenborne als minister van justitie. 

 Minister van Quickenborne heeft bij de politievakbonden geen al te beste reputatie. Nochtans is hij naast de minister van binnenlandse zaken één van de twee voogdijministers die de politie moet aansturen. Al te vaak zijn zijn beweringen ontaard in een welles nietes met de politievakbonden. Over het al dan niet geven van een mandaat aan zijn vertegenwoordiger bij de onderhandelingen, over wat hij wel of niet gezegd zou hebben tijdens de onderhandelingen, enzovoort. 

Het plasincident tijdens het feest 'ten huize van Van Quickenborne' helpt dan ook niet om de relatie met de politievakbonden te herstellen. Het helpt ook helemaal niet om de politiemensen te overtuigen dat de minister van justitie enig respect zou hebben voor het politiepersoneel, want dat politiepersoneel is ervan overtuigd dat de minister absoluut geen respect voor hen heeft. Ze zien hem en zijn partij als diegene die er alles aan gedaan hebben om de eindeloopbaanregeling van de politie af te breken, terwijl eerdere wetteksten duidelijk stelden dat het NAVAP systeem zou blijven bestaan tot er een algemene regeling kwam voor alle federale ambtenaren. Niet dus! Het politiepersoneel voelt zich geviseerd door Van Quickenborne en wat zij ervaren als zijn onevenwichtige maatregelen. 

Wanneer nu bovendien nog zou blijken dat hij gelogen zou hebben over het al dan niet op de hoogte zijn van wat er zich ter hoogte van de politiecombi zou afgespeeld hebben tijdens zijn feestje kan dat voor ons echt niet meer door de beugel voor een minister van justitie. Als wat we lezen in de pers klopt en dat inderdaad te zien is dat op verschillende tijdstippen meerdere mensen naar buiten komen, foto's nemen en plassen tegen de politiecombi en dat ze dit uitermate grappig vinden, dan stellen wij ons vragen bij het thema van het feestje en de mensen waarmee de minister zich omringt? Nochtans draait heel de politieaanwezigheid rond de bescherming van de minister zelf en hebben talloze politiemensen urenlang het huis en het gezin van de minister bewaakt. Op verschillende momenten tijdens die beschermingsopdracht werden reële bedreigingen opgemerkt en werd er correct gehandeld door de aanwezige politie.  Dat heel dit 'plas eens tegen een combi' gebeuren als stank voor dank beschouwd wordt door het personeel valt dan ook niet te verwonderen.

Bovendien is het ook de taak van de minister om adviezen te verstrekken in bepaalde ernstige tuchtdossiers. Want politiemensen moeten zich te allen tijden voorbeeldig gedragen en mogen nooit enige handeling stellen die de waardigheid van het ambt in het gedrang kan brengen. Als ze dat toch doen riskeren ze een tuchtsanctie. De vraag is dan wat je van de minister zelf mag verwachten en of hij hier zijn boekje te buiten gaat. Integriteit draait immers om het juiste gedrag te stellen ook als niemand het ziet (of wanneer je denkt dat niemand het ziet). De kern van het probleem is dat je van een minister mag verwachten dat hij iedereen gelijk behandeld en dat hij zich steeds verzet tegen niet integer gedrag. Je kan dat als minister niet de ene keer wel doen en de andere niet. Zeker niet als je niets doet bij mensen die je kent, maar wel tegenover anderen die je niet persoonlijk kent. Want dan komt je objectiviteit in het gedrang en is het een kleine stap naar een vooringenomen beoordeling.

Wij willen nu zo snel mogelijk duidelijkheid over de rol van de minister en vragen dan ook om de beelden publiek te maken zodat elke burger met eigen ogen kan zien wat de minister wel of niet gedaan zou hebben. Want nu beweert de minister dat het allemaal gaat om een foutieve interpretatie van de beelden. Wel wij geloven hem niet meer. Hij zegt dat de politievakbonden zijn voorzitter fysiek hebben aangevallen en nu een heksenjacht tegen hem voeren. Wel, wij van de ACOD hebben nooit enige vorm van fysiek geweld gebruikt tegen hem of zijn voorzitter. Voor ons is het duidelijk dat de minister welke gebeurtenis ook interpreteert zoals het hem het beste uitkomt.  Onze boodschap aan de minister is dan ook dat zijn interpretatie ons niet interesseert, laat de burger zelf de beelden interpreteren.