Foto: Pixabay

Actueel
Lettertypes/grootte

Dit verlof laat het toe aan werknemers, die ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever en met zijn akkoord, hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 of ½ voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt.

De federale Ministerraad nam op 2 mei 2020 een beslissing over het “corona-ouderschapsverlof”. Personeelsleden van de lokale besturen, zowel statutairen als contractanten, kunnen die vorm van ouderschapsverlof opnemen indien zij in aanmerking komen om hun arbeidsprestaties te verminderen in het kader van het reguliere ouderschapsverlof.

De lokale besturen moeten voor de toepassing van het “corona-ouderschapsverlof” geen verdere regels vaststellen in hun plaatselijke rechtspositieregeling. De juridische grondslag hiervoor ligt zowel voor de statutaire personeelsleden als voor de contractanten in de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan en het verwachte besluit over het “corona-ouderschapsverlof”.

Geïnteresseerden kunnen dit verlof best zo vlug mogelijk aanvragen bij hun werkgever. De aanvraag indienen bij de RVA lukt nog niet, maar door de aanvraag in te dienen bij de werkgever start de termijn van 3 dagen alvast.

Het “corona-ouderschapsverlof” is, in tegenstelling tot het reguliere ouderschapsverlof, geen recht maar een gunst. Het lokaal bestuur kan dat verlof dus weigeren. Meer informatie is ook terug te vinden op de website van RVA.