Actueel
Lettertypes/grootte

Naast de strijd voor loon- en arbeidsvoorwaarden organiseerden arbeiders zich vanaf de 19e eeuw om onveilige en slechte arbeidsomstandigheden aan te klagen. Het was een kerntaak van de vakbonden. De basis voor onze huidige wetgeving werd gelegd op 10 juni 1952 met de Veiligheidswet.

De Veiligheidswet was de basis voor het Belgisch Reglement voor de Arbeidsbescherming, op de werkvloer gekend als het ARAB. Reglementering voordien was beperkt en enkel geldig voor bepaalde nijverheidstakken.

Het ARAB omschreef de reglementering vanuit de insteek veiligheid en gezondheid en was algemeen geldig. De verplichtingen van de werkgever om toezicht te houden op de gezondheid van werknemers, het veilig bedienen van machines, bescherming tegen schadelijke stoffen en omgevingsfactoren,... heel wat thema's kregen hun beslag. De reglementering evolueerde samen met technische ontwikkelingen en inzichten.

In de jaren '90 groeit het besef dat het ARAB aan herziening toe is. Wanneer de Europese reglementering een ander vertrekpunt neemt, start de omzetting van het ARAB naar een nieuwe structuur. Het nieuwe model legt meer nadruk op preventie en het inschatten van risico's. De Comités voor Bescherming en Preventie op het Werk krijgen een actievere rol in dit participatief model.

De wet van 1996 legt de nieuwe structuur vast voor de Codex voor Welzijn op het werk. Het doel is niet alleen veilig werken, maar welzijn in het algemeen. De psychische aspecten krijgen meer en meer aandacht. Wetgeving tegen pesterijen krijgt een plaats. Later breidt dit uit naar psychisch welzijn in brede zin met aandacht voor stresspreventie, agressiebeleid, conflictbemiddeling op de werkvloer... 

Op 28 april 2017 kreeg de structuur van de Codex voor Welzijn op het Werk haar eindvorm. Er restte dan nog enkel in formulieren en documenten referenties aan te passen. Van het ARAB blijven enkele specifieke regelingen van kracht. 

En vandaag ?

De wetgeving zal verder evolueren naarmate technische inzichten groeien en nieuwe werkmethodes en technologieën op de werkvloer verschijnen.
België heeft een zeer uitgebreide, degelijke wetgeving, maar deze omzetten op de werkvloer is een andere zaak.
Daarvoor zetten onze militanten en comitéleden zich dagdagelijks in. Wil jij daaraan meewerken? Word militant van ACOD LRB.

Ken je sociale geschiedenis: zie Rode peper campagne

Bron: Wikipedia